Polityka prywatnosci

1. Wstęp

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy International Market Service Board (zwanego dalej "Firma"). Polityka określa, w jaki sposób firma gromadzi, przechowuje, wykorzystuje i ujawnia dane osobowe.

Niniejsza Polityka dotyczy istniejących i potencjalnych Klientów, a także wszystkich odwiedzających strony internetowe Firmy.

Firma zobowiązuje się do ochrony prywatności wszystkich danych osobowych, które otrzymuje od ciebie, w tym informacji uzyskanych podczas odwiedzin na tej stronie.

2. Zbieranie Danych Osobowych

Firma będzie wykorzystywać Twoje dane osobowe wyłącznie zgodnie z ogólnoświatowymi praktykami ochrony danych. Firma będzie wykorzystywać, przechowywać, przetwarzać i przetwarzać dane osobowe Klienta, wyłącznie zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, niniejszą Polityką prywatności i Warunkami handlowymi Spółki.

Aby otworzyć konto w Firmie, musisz najpierw wypełnić i wysłać formularz wniosku załączając wymagane dokumenty. Wypełniając formularz wniosku, użytkownik jest proszony o podanie prywatnych informacji, aby umożliwić firmie ocenę wniosku i zgodność z przepisami ustawowymi i wykonawczymi dotyczącymi świadczenia usług finansowych. Informacje te są również wykorzystywane do kontaktowania się z Tobą w sprawie usług Firmy.

Gromadzone dane osobowe obejmują między innymi:

 • Dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu i/lub adres e-mail;
 • Szczegóły finansowe, takie jak szacowany roczny dochód i wartość netto, doświadczenie handlowe i wiedza inwestycyjna;
 • Dokumenty weryfikujące tożsamość, takie jak paszport i dowód osobisty, rachunki za usługi, i/lub wyciągi bankowe lub certyfikat/szczegóły informacji o firmie;
 • Kopia karty kredytowej użytej do złożenia depozytu (widoczna ma być pierwsza strona z pierwszymi 6, ostatnimi 4 cyframi i datą ważności, widoczna marka karty oraz tylna strona z CVV):

credit card image

Jeśli Twoje dane osobowe ulegną zmianie, musisz nas poinformować, wysyłając wiadomość e-mail do naszego działu obsługi klienta pod adresem [email protected].

3. Wykorzystanie Danych Osobowych

Poniższa lista ilustruje powody, dla których Firma może potrzebować użyć twoich danych osobowych:

 • Aby zweryfikować twoją tożsamość;
 • Aby upewnić się, że spełniasz odpowiednie wymagania dotyczące korzystania z naszych produktów i usług, aby zarządzać kontem, które masz u nas;
 • Aby przetworzyć transakcję;
 • Aby przesłać Ci informacje o transakcjach/po-transakcyjnych usługach;
 • Aby informować Cię na bieżąco o naszych produktach, usługach i wszelkich innych informacjach dotyczących Twojej współpracy z Firmą;
 • W celu ulepszenia strony internetowej;
 • Do analizy danych statystycznych, które pomogą nam zapewnić lepsze produkty i usługi w przyszłości.

3.1. Dane Statystyczne

Firma może od czasu do czasu łączyć dane osobowe użytkownika z informacjami pochodzącymi od innych użytkowników tej witryny w celu tworzenia personalizowanych danych statystycznych. Firma może przekazywać te dane statystyczne stronom trzecim wyłącznie w celach statystycznych oraz w celu lepszego ulepszenia kampanii marketingowej Firmy oraz w zakresie dozwolonym przez zaakceptowane przez Ciebie Warunki.

W żadnym wypadku nie będzie można Cię zidentyfikować na podstawie tych danych statystycznych; pozostaniesz anonimowy.

3.2. Dokumentacja

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Firma będzie przechowywać dokumentację zawierającą dane osobowe klienta, informacje handlowe, dokumenty otwarcia rachunku, komunikację i wszelkie inne dane dotyczące klienta przez co najmniej pięć (5) lat, które są obliczane od przeprowadzenia transakcji lub rozwiązania stosunku biznesowego lub w przypadku rozwiązania naszego stosunku biznesowego.

3.3. Nagrania

Rozmowy telefoniczne między klientem a firmą mogą być nagrywane, a nagrania będą wyłączną własnością firmy. Klient akceptuje takie nagrania jako rozstrzygający dowód na takie Zamówienia/Instrukcje/Żądania lub rozmowy.

4. Agenci

Firma korzysta z usług firmy przetwarzającej karty do dokonywania wpłat i wypłat na konto i z konta. Ta firma nie zastrzega sobie prawa do udostępniania, przechowywania ani wykorzystywania danych osobowych w żadnym innym celu.

5. Prywatność

Wszelkie dane osobowe przekazywane firmie będą traktowane jako poufne i udostępniane wyłącznie w ramach Grupy i/lub Spółki, jej podmiotów stowarzyszonych i partnerów biznesowych i nie będą ujawniane żadnej stronie trzeciej, z wyjątkiem postępowań regulacyjnych lub prawnych, a także stron trzecich, które wyłącznie świadczą usługi statystyczne na rzecz firmy w celu ulepszenia jej kampanii marketingowej. Systemy śledzenia witryn mogą również gromadzić dane opisujące strony, które odwiedziłeś, sposób, w jaki odkryłeś tę stronę, częstotliwość odwiedzin itd. Informacje, które uzyskuje Firma, są wykorzystywane do ulepszania zawartości naszej witryny i mogą być przez nas wykorzystywane do kontaktowania się z Tobą za pomocą wszelkich odpowiednich środków oraz do dostarczania wszelkich informacji, które naszym zdaniem mogą być dla Ciebie przydatne.

Dane osobowe, które podajesz w związku z rejestracją się jako użytkownik strony internetowej lub Usług, są klasyfikowane jako Informacje rejestracyjne. Informacje rejestracyjne są chronione na wiele sposobów. Możesz uzyskać dostęp do swoich informacji rejestracyjnych za pomocą hasła wybranego przez Ciebie. To hasło jest szyfrowane i znane tylko Tobie. Twoje hasło nie może być nikomu ujawnione. Informacje rejestracyjne są bezpiecznie przechowywane na bezpiecznych serwerach, do których dostęp ma tylko upoważniony personel za pomocą hasła. Firma szyfruje wszystkie dane osobowe, gdy są one przekazywane do Firmy, a tym samym dokłada wszelkich starań, aby uniemożliwić przeglądanie takich informacji przez nieupoważnione osoby

Dane osobowe przekazywane firmie, które nie są danymi rejestracyjnymi, znajdują się również na bezpiecznych serwerach i są ponownie dostępne tylko dla upoważnionego personelu za pomocą hasła. Informacje te nie mogą być dostępne online; dlatego nie należy wybierać hasła do przeglądania lub modyfikowania tych informacji.

6. Wybór/rezygnacja

Jeśli nie chcesz już otrzymywać żadnych komunikatów promocyjnych, możesz zrezygnować z otrzymywania ich, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w każdym komunikacie.

Zostaniesz powiadomiony, gdy Twoje dane osobowe zostaną zebrane przez jakąkolwiek stronę trzecią, która nie jest naszym agentem/dostawcą usług, więc możesz dokonać świadomego wyboru, czy chcesz udostępnić swoje dane tej stronie.

7. Ciasteczka

Ciasteczko to mały plik tekstowy przechowywany na komputerze użytkownika w celu prowadzenia dokumentacji. Firma korzysta z ciasteczek na tej stronie. Firma łączy informacje, które przechowuje w ciasteczka, z wszelkimi danymi osobowymi, które przesyłasz na naszej stronie internetowej.

Firma korzysta zarówno z ciasteczek identyfikatora sesji, jak i trwałych ciasteczek. Ciasteczka identyfikatora sesji nie wygasają po zamknięciu przeglądarki. Trwałe ciasteczka pozostają na dysku twardym przez dłuższy czas. Trwałe ciasteczka można usunąć, postępując zgodnie ze wskazówkami zawartymi w pliku "pomocy" przeglądarki internetowej.

Firma ustawia trwałe ciasteczka do celów statystycznych. Trwałe ciasteczka umożliwiają również firmie śledzenie i ukierunkowanie lokalizacji oraz zainteresowań naszych użytkowników, a także zwiększenie komfortu korzystania z naszych usług na naszych stronach internetowych.

Niektórzy partnerzy biznesowi firmy używają ciasteczek na stronach internetowych firmy. Firma nie ma dostępu ani kontroli nad tymi ciasteczkami.

8. Ujawnienie danych osobowych

Firma zastrzega sobie prawo do ujawnienia twoich danych osobowych zgodnie z wymogami prawa i gdy firma uzna, że ujawnienie jest konieczne w celu ochrony naszych praw i/lub w celu zachowania zgodności z postępowaniem sądowym, nakazem sądowym lub procesem prawnym obsługiwanym na naszej stronie internetowej. Firma nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie lub utratę danych osobowych wynikających z ciasteczek w witrynach internetowych, do których Firma nie ma dostępu ani kontroli. Firma nie będzie ponosić odpowiedzialności za niezgodne z prawem lub nieuprawnione wykorzystanie danych osobowych w wyniku niewłaściwego użycia lub niewłaściwego umieszczenia haseł, z powodu zaniedbania lub złośliwego kontaktu.

9. Zobowiązania do zachowania poufności

Informacje Klienta przechowywane przez Firmę mają być traktowane przez Firmę jako poufne i nie będą wykorzystywane w żadnym innym celu niż w związku ze świadczeniem, administracją i ulepszaniem Usług, w celach badawczych i statystycznych oraz w celach marketingowych (jeżeli zgoda klienta została uzyskana, gdy jest on osobą fizyczną) i zgodnie z postanowieniami poniższego akapitu. Informacje znajdujące się już w domenie publicznej lub będące w posiadaniu Firmy bez obowiązku zachowania poufności, nie będą uznawane za poufne. Klient zgadza się, że Firma ma prawo ujawnić informacje Klienta (w tym nagrania i dokumenty o charakterze poufnym, dane karty i dane osobowe) w następujących okolicznościach:

 • na wniosek firmy lub klienta lub ich współpracowników lub na którego terytorium firma ma klientów;
 • odpowiednim organom w celu zbadania lub zapobiegania oszustwom, praniu pieniędzy lub innym nielegalnym działaniom;
 • do miejsc wykonywania zleceń lub stron trzecich, jeśli jest to konieczne do wykonania Zleceń lub Zamówień Klienta oraz do celów pomocniczych w świadczeniu Usług;
 • do biur informacji kredytowej i agencji zapobiegania oszustwom, trzecich dostawców usług uwierzytelniania i innych instytucji finansowych w celu sprawdzania wiarygodności kredytowej, zapobiegania oszustwom, przeciwdziałania praniu pieniędzy, kontroli tożsamości lub kontroli należytej staranności klienta. W tym celu mogą sprawdzić dane dostarczone przez Klienta z danymi szczegółowymi w dowolnej bazie danych (publicznej lub innej), do której mają dostęp. Mogą również wykorzystywać dane klienta w przyszłości, aby pomóc innym firmom w celu weryfikacji. Zapis wyszukiwania zostanie zachowany przez Firmę;
 • do profesjonalnych doradców Firmy, pod warunkiem, że w każdym przypadku odpowiedni specjalista zostanie poinformowany o poufnym charakterze takich informacji i zobowiązuje się również do przestrzegania niniejszych zobowiązań w zakresie poufności;
 • innym dostawcom usług, którzy tworzą, utrzymują lub przetwarzają bazy danych (elektroniczne lub nie), oferują usługi prowadzenia rejestrów, usługi przesyłania poczty elektronicznej, usługi przesyłania wiadomości lub podobne usługi, które mają na celu pomóc Firmie w gromadzeniu, przechowywaniu, przetwarzaniu i korzystaniu z Informacje o kliencie lub nawiązanie kontaktu z klientem lub poprawa świadczenia usług w ramach niniejszej umowy;
 • dostawcom usług raportowania danych;
 • innym dostawcom usług do celów statystycznych w celu usprawnienia marketingu firmy, w takim przypadku dane zostaną dostarczone w formie zbiorczej;
 • do centrów telefonicznych zajmujących się badaniami rynku, które dostarczają ankiet telefonicznych lub e-mailowych w celu poprawy usług Firmy;
 • w razie potrzeby, aby firma broniła lub wykonywała swoje prawa;
 • na żądanie klienta lub za zgodą klienta;
 • do spółki stowarzyszonej firmy.

10. Prawa Dostępu

Zgodnie z prawem każdemu użytkownikowi przysługuje szereg praw w odniesieniu do jego danych osobowych. Prawa te obejmują dostęp do danych osobowych i/lub ich zmianę, zatrzymanie przetwarzania tych danych i zapobieganie niepożądanemu marketingowi.

Zgodnie z prawem masz (z pewnymi wyjątkami) prawo do żądania wszelkich danych osobowych, które Firma posiada na Twój temat, oraz do informowania Firmy o wszelkich domniemanych niedokładnościach. Możemy naliczyć opłatę na pokrycie powiązanych kosztów administracyjnych.

Nie jesteś zobowiązany do podania danych osobowych wymaganych przez Firmę. W przypadku braku tych informacji Firma może jednak nie być w stanie otworzyć dla Ciebie konta lub zapewnić Ci innych usług, informacji lub pomocy, o które prosiłeś.

11. Przekazywanie

Zawierając Umowę ze Spółką, Klient wyrazi zgodę na przekazanie danych osobowych Klienta poza Europejski Obszar Gospodarczy, zgodnie z przepisami Ustawy o przetwarzaniu danych osobowych (ochrona osób fizycznych) z 2001 roku.

12. Zmiany w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności

Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce prywatności od czasu do czasu z dowolnego powodu i powiadomi Cię o takich zmianach, publikując zaktualizowaną wersję niniejszej Polityki prywatności na tej stronie. Jesteś odpowiedzialny za regularne przeglądanie niniejszej Polityki prywatności, a jeśli korzystasz z tej witryny po opublikowaniu takich zmian, takie korzystanie będzie stanowić zgodę na takie zmiany.

13. Zgoda

Uzyskując dostęp do tej witryny, wyrażasz zgodę na gromadzenie, przechowywanie, wykorzystywanie i ujawnianie danych osobowych o Tobie i dostarczonych przez Ciebie lub inną osobę zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

14. Zapytania

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności, prosimy o poinformowanie nas, wysyłając wiadomość e-mail do naszego działu obsługi klienta na [email protected].

Ta witryna internetowa nosi nazwę International Market Service Board. Działa na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

INFORMACJE I OSTRZEŻENIE O WYSOKIM RYZYKU: Handel walutami (FX) i metale szlachetne niesie ze sobą wysoki poziom ryzyka, który może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Dźwignia stwarza dodatkowe ryzyko i ryzyko strat. Zanim zdecydujesz się na handel, dokładnie rozważ swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia i tolerancję ryzyka.

ZASTRZEŻENIA PRAWNE: Handel na rynku Forex wiąże się ze znacznym ryzyko i nie jest odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Należy wziąć pod uwagę możliwość znacznych strat. Dlatego ważne jest, aby zrozumieć ewentualne konsekwencje inwestowania. Handlowcy muszą dopasować swój potencjalny dochód do odpowiedniego ryzyka i odpowiednio postępować.