Warunki i zasady

Są to Warunki, zgodnie z którymi konto klienta zostanie otwarte i obsługiwane w celu zawierania transakcji handlu walutami i innych instrumentów finansowych za pośrednictwem International Market Service Board (zwanego dalej "Firmą").

1. Ogólne

1.1. Firma otworzy rachunek handlowy dla klienta po otrzymaniu wymaganych dokumentów identyfikacyjnych i zatwierdzeniu niniejszej umowy przez klienta.

1.2. Dostęp do konta klienta przez klienta będzie zgodny z warunkami niniejszej umowy.

2. Handel elektroniczny

Podpisując niniejszą Umowę, Klient jest uprawniony do ubiegania się o kody dostępu w systemach elektronicznych Firmy, aby móc składać zamówienia na zakup lub sprzedaż Instrumentów Finansowych w Firmie, za pośrednictwem kompatybilnego komputera osobistego klienta, podłączonego do Internetu. Klient przyjmuje do wiadomości i rozumie, że Firma zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do zakończenia dostępu Klienta do systemów elektronicznych Firmy lub ich części w celu zapewnienia skutecznego i wydajnego działania swoich systemów oraz ochrony interesów wszystkich swoich Klientów i jego własny. W takich przypadkach Firma może zamknąć dowolne lub wszystkie konta handlowe klienta.

Klient zgadza się i oświadcza, że zachowa kody dostępu w bezpiecznym miejscu i nie ujawni ich żadnej innej osobie. Nie będzie kontynuował i unikał jakichkolwiek działań, które prawdopodobnie umożliwiłyby nieregularny lub nieautoryzowany dostęp do Systemu elektronicznego lub korzystanie z niego.

Klient zgadza się nie używać platformy w sposób obelżywy poprzez handel opóźnieniami i/lub wykorzystanie opóźnień serwera, manipulacji ceną, manipulacji czasem i podobnych praktyk. W takim przypadku Firma cofnie wszystkie powiązane transakcje Klienta i zamknie dowolne lub wszystkie konta handlowe Klienta.

Klient dołoży wszelkich starań, aby zachować swoje kody dostępu w tajemnicy i znane tylko jemu. Ponadto, Klient będzie odpowiedzialny za wszystkie zamówienia złożone za pośrednictwem jego kodów dostępu i pod nimi, a wszelkie takie zamówienia otrzymane przez Firmę będą uważane za otrzymane przez Klienta. W przypadkach, w których wyznaczono osobę trzecią jako upoważnionego przedstawiciela do działania w imieniu klienta, klient będzie odpowiedzialny za wszystkie zamówienia złożone za pośrednictwem kodów dostępu przedstawiciela i pod nim.

Klient zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Firmę, jeśli uzna, że jego kody dostępu są wykorzystywane nieautoryzowanie.

Klient przyjmuje do wiadomości, że Firma nie podejmie działań na podstawie zamówień przesłanych do Firmy przy użyciu środków elektronicznych innych niż zamówienia przesłane do Firmy przy użyciu wcześniej określonych środków elektronicznych.

Klient zgadza się korzystać z oprogramowania opracowanego przez strony trzecie, w tym między innymi z wymienionych wyżej, oprogramowania przeglądarki obsługującego protokoły bezpieczeństwa danych zgodne z protokołami używanymi przez firmę. Ponadto, Klient zgadza się przestrzegać procedury dostępu (logowania) Firmy w odniesieniu do Usług elektronicznych, które obsługują takie protokoły.

Klient przyjmuje do wiadomości, że Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności, jeżeli nieupoważnione osoby trzecie mają dostęp do informacji, w tym adresów elektronicznych, komunikacji elektronicznej i danych osobowych, gdy powyższe dane są przekazywane między Klientem a Firmą lub dowolną inną stroną za pomocą Internetu lub innych sieciowe urządzenia komunikacyjne, telefon lub inne środki elektroniczne.

Firma nie jest dostawcą usług internetowych ani nie ponosi odpowiedzialności za awarie energii elektrycznej uniemożliwiające korzystanie z systemu i nie może być odpowiedzialna za niewypełnianie zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy z powodu awarii połączenia internetowego lub awarii energii elektrycznej. W przypadku takich awarii energii elektrycznej/komunikacji/Internetu, a jeśli Klient chce wykonać pozycję, musi zadzwonić do naszych operatorów na linii telefonicznej i przekazać instrukcje ustne. Firma zastrzega sobie prawo do odrzucenia wszelkich instrukcji ustnych w przypadkach, gdy jej system rejestrowania telefonu nie działa lub w przypadkach, gdy Firma nie jest zadowolona z tożsamości osoby dzwoniącej/klienta lub w przypadkach, gdy transakcja jest skomplikowana i zastrzega sobie prawo do zapytania Klient udziela instrukcji w inny sposób.

Klient przyjmuje do wiadomości, że Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakąkolwiek stratę Klienta z powodu niemożności uzyskania przez Klienta dostępu do Platformy transakcyjnej Firmy, jeżeli niemożność ta była (1) wynikiem braku dostarczenia Klientowi oprogramowania Platformy transakcyjnej na bieżąco ze wszystkimi niezbędnymi aktualizacjami i aktualizacjami (2) spowodowanymi przez jakiekolwiek inne awarie mechaniczne, oprogramowania, komputera, telekomunikacji lub innych systemów elektronicznych, które nie są kontrolowane przez Klienta lub Firmę.

Firma jest odpowiedzialna za utrzymanie swojej platformy transakcyjnej oraz innego systemu elektronicznego używanego z najnowszymi aktualizacjami i aktualizacjami pochodzącymi od odpowiedniego dostawcy oprogramowania/sprzętu oraz wykonywanie wszelkich niezbędnych restartów serwerów firmy, które są albo pod kontrolą firmy, albo nie, w celu w celu zapewnienia wydajnego i skutecznego działania jego systemu elektronicznego. Działania te mogą spowodować, że dowolny system elektroniczny, w tym platforma handlowa Firmy, będzie przez pewien czas niedostępna. Klient przyjmuje do wiadomości, że Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek stratę Klientów spowodowaną działaniami opisanymi w niniejszym dokumencie lub innymi działaniami podtrzymującymi.

3. Bezpieczna realizacja transakcji

3.1. Firma, w pewnych okolicznościach, przyjmie instrukcje, telefonicznie lub osobiście, pod warunkiem, że firma uzna, według własnego uznania, tożsamość osoby dzwoniącej/klienta i przejrzystość instrukcji. W przypadku Zlecenia otrzymanego przez Firmę w jakikolwiek inny sposób niż za pośrednictwem elektronicznej Platformy transakcyjnej, Zlecenie zostanie przesłane przez Firmę do elektronicznej Platformy transakcyjnej i przetworzone tak, jakby zostało otrzymane za pośrednictwem elektronicznej Platformy transakcyjnej.

Firma zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do potwierdzenia w jakikolwiek sposób instrukcji i/lub Zamówień i/lub korespondencji przesyłanych za pośrednictwem Systemu komunikacyjnego. Klient akceptuje ryzyko błędnej interpretacji i/lub błędów w instrukcjach i/lub Zamówieniach przesyłanych za pośrednictwem Systemu komunikacyjnego, niezależnie od tego, w jaki sposób zostały spowodowane, w tym uszkodzenia techniczne i/lub mechaniczne.

Klient ma prawo upoważnić osobę trzecią do wydawania instrukcji i/lub zamówień Firmie lub do załatwiania wszelkich innych spraw związanych z niniejszą Umową, pod warunkiem, że Klient powiadomił Firmę na piśmie, o skorzystaniu z tego prawa i osoba została zatwierdzona przez Firmę, spełniając wszystkie jej specyfikacje. O ile Firma nie otrzyma od Klienta pisemnego powiadomienia o wygaśnięciu upoważnienia wymienionej osoby, Firma będzie nadal przyjmować instrukcje i/lub zamówienia wydane przez tę osobę w imieniu Klienta, a Klient uzna takie zamówienia za ważne i zobowiązujące się. Powyższe pisemne powiadomienie o wygaśnięciu upoważnienia dla strony trzeciej musi zostać dostarczone przez Firmę z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem.

Po otrzymaniu instrukcji lub zamówień Klienta od firmy nie można ich odwołać. Tylko w wyjątkowych okolicznościach Firma może zezwolić Klientowi na odwołanie lub zmianę odpowiedniej instrukcji lub Zamówienia. Firma ma prawo przystąpić do częściowej realizacji Zamówień Klienta.

3.2. Transakcja (otwarcie lub zamknięcie pozycji) jest realizowana po cenach "OFERTA" (Kup)/"ZAPYTANIE" (Sprzedaj) oferowanych Klientowi. Klient wybiera pożądaną operację i zwraca się do firmy o potwierdzenie transakcji. Transakcja jest realizowana po cenach, które Klient widzi na ekranie. Ze względu na dużą zmienność rynków podczas procesu potwierdzania cena może ulec zmianie, a Firma ma prawo zaproponować klientowi nową cenę. W przypadku, gdy Firma zaoferuje klientowi nową cenę, klient może albo zaakceptować nową cenę i wykonać transakcję, albo odmówić nowej ceny, anulując w ten sposób realizację transakcji.

3.3. Klient, korzystając z dostępu elektronicznego, może wydawać tylko następujące zlecenia o charakterze handlowym:

  • OTWÓRZ - aby otworzyć pozycję;
  • ZAMKNIJ - aby zamknąć otwartą pozycję.
  • Aby dodawać, usuwać, edytować zamówienia Stop-Loss (zlecenie oczekujące, którego celem jest ograniczenie straty według wcześniej ustalonego kursu lub straty), Take Profit (zlecenie oczekujące, którego celem jest zamknięcie transakcji, w całości lub w części, po wcześniej ustalonym kursie lub zysku), Limit Kupna (zlecenie zakupu określonego instrumentu finansowego po określonej cenie lub niższej), Kup Stop (zlecenie zakupu instrumentu finansowego, który jest wprowadzany po cenie wyższej niż bieżąca cena oferty), Limit sprzedaży (zlecenie sprzedaży określonej ilości instrumentu finansowego po określonej cenie lub powyżej określonej ceny), Sprzedaż Stop (zlecenie sprzedaży określonej ilości instrumentu finansowego po określonej cenie lub wyższej).

Wszelkie inne zamówienia są niedostępne i są automatycznie odrzucane. Potwierdzona pozycja otwarta lub zamknięta nie może zostać anulowana przez klienta. Zlecenia mogą być składane, wykonywane, zmieniane lub usuwane tylko w czasie operacyjnym (handlowym) i pozostaną skuteczne do następnej sesji giełdowej. Zamówienie klienta jest ważne zgodnie z rodzajem i czasem danego zamówienia, jak określono. Jeżeli czas ważności zamówienia nie jest określony, jest ważny na czas nieokreślony. Status zamówień jest zawsze wyświetlany na internetowej platformie transakcyjnej klienta. W przypadku, gdy dostęp do internetowej platformy transakcyjnej nie jest możliwy, klienci mogą skontaktować się z firmą telefonicznie i poprosić o status dowolnego z oczekujących zleceń.

3.4. Firma nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub inne błędy spowodowane podczas przesyłania zamówień i/lub wiadomości za pośrednictwem komputera, a także za szkody, które mogą być spowodowane przez nieważność papierów wartościowych lub błąd w saldo rachunku bankowego klienta. Firma nie ponosi odpowiedzialności za informacje otrzymane za pośrednictwem komputera ani za jakiekolwiek straty, które Klient może ponieść w przypadku niedokładności tych informacji.

3.5. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany ceny otwarcia/zamknięcia (kursu) i/lub wielkości i/lub liczby powiązanych transakcji (i/lub poziomu i wielkości dowolnego limitu sprzedaży, limitu zakupu, ograniczenia sprzedaży, zlecenia zakupu stopu) na wypadek, gdyby jakikolwiek instrument finansowy podlegał możliwej korekcie w wyniku zdarzenia korporacyjnego. Ta operacja dotyczy wyłącznie papierów wartościowych i ma na celu zachowanie ekonomicznego odpowiednika praw i obowiązków stron wynikających z tej transakcji bezpośrednio przed tym wydarzeniem korporacyjnym. Wszelkie działania Firmy, zgodnie z takimi korektami, są rozstrzygające i wiążące dla Klienta. Firma poinformuje klienta o wszelkich korektach tak szybko, jak to będzie możliwe.

3.6. Podczas gdy Klient ma jakiekolwiek otwarte pozycje w dowolnym dniu dywidendy dla dowolnego Instrumentu Finansowego, Firma zastrzega sobie prawo do zamknięcia takich pozycji po ostatniej cenie z poprzedniego dnia handlowego i otwarcia równoważnej wielkości Instrumentu Finansowego przy pierwszym dostępnym cena na dzień dywidendy. W takim przypadku Firma musi poinformować Klienta pocztą wewnętrzną w terminalu handlowym o możliwości takich działań nie później niż do zamknięcia sesji giełdowej przed dniem wypłaty dywidendy.

3.7. Zlecenia: Stop-Loss, Take Profit, Limit Kupna, Kup Stop, Limit Sprzedaży, Sprzedaż Stop na instrumentach finansowych są wykonywane według zadeklarowanej ceny klienta przy pierwszym bieżącym dotknięciu ceny. Firma zastrzega sobie prawo do niewykonania zamówienia lub zmiany ceny otwarcia (zamknięcia) transakcji w przypadku awarii technicznej platformy transakcyjnej, pliku danych odzwierciedlonych notowań narzędzi finansowych, a także w przypadku innych awarii technicznych.

3.8. W pewnych warunkach handlowych wykonywanie zleceń (Stop-Loss, Take Profit, Limit Kupna, Kup Stop, Limit Sprzedaży, Sprzedaż Stop) może być niemożliwe na zadeklarowanej cenie. W takim przypadku Firma ma prawo wykonać zamówienie lub zmienić cenę otwarcia (zamknięcia) transakcji po pierwszej dostępnej cenie. Może się to zdarzyć na przykład w momentach gwałtownych zmian cen, jeżeli cena wzrośnie lub spadnie w ciągu jednej sesji giełdowej w takim stopniu, że zgodnie z zasadami odpowiedniej giełdy handel jest zawieszony lub ograniczony. Lub może to nastąpić w momentach rozpoczęcia sesji giełdowej. W rezultacie złożenie zlecenia stop-loss niekoniecznie ograniczy straty do zamierzonych kwot, ponieważ warunki rynkowe mogą uniemożliwić wykonanie takiego zlecenia po określonej cenie.

3.9. Klient może przedłożyć Firmie na piśmie pocztą elektroniczną lub ręcznie, swój sprzeciw wobec wykonania lub niewykonania lub tryb realizacji transakcji i/lub Zamówienia zawartego w jego imieniu w ciągu dwóch (2) dni roboczych dni od zawarcia transakcji. W przeciwnym razie transakcja zostanie uznana za ważną i wiążącą dla klienta.

3.10. Na poziomie Marży mniejszym niż 50% Spółka ma prawo do decydowania o rozpoczęciu zamykania pozycji, zaczynając od najbardziej nierentownych. Jeśli poziom depozytu zabezpieczającego jest równy lub mniejszy niż 3% na rachunku Classic & Straight Through Processing, firma automatycznie zamknie wszystkie pozycje po cenie rynkowej.

3.11. Klient zgadza się i zdaje sobie sprawę, że wszystkie rozmowy/komunikacja między Klientem a Firmą mogą być nagrywane na nośnikach magnetycznych, elektronicznych i innych. Klient zgadza się ponadto, że Firma ma prawo wykorzystywać te zapisy jako dowód na wypadek jakiegokolwiek sporu między Firmą a Klientem.

Firma ma prawo odmówić klientowi wykonania transakcji za pośrednictwem linii telefonicznej, jeśli działania klienta nie są jasne i nie obejmują następujących operacji: pozycja otwarcia, pozycja zamknięcia, zmiana lub usunięcie zleceń.

W przypadku siły wyższej Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę lub jakąkolwiek formę, która zostanie wyrządzona Klientowi w przypadku, gdy taka szkoda jest wynikiem siły wyższej znanej również jako zdarzenie zewnętrzne, które nie występuje kontrola nad spółką, która wpływa na handel. Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia w komunikacji i/lub awarie w Internecie, w tym między innymi awarie komputerów lub inne awarie techniczne, spowodowane przez firmy telefoniczne i różne linie telekomunikacyjne, komputery Firmy lub komputery Klienta Komputery, ataki hakerów i inne nielegalne działania przeciwko serwerowi Firmy, a także zawieszenie handlu na rynkach finansowych dotyczące instrumentów finansowych Firmy, Firma może zawiesić, zamrozić lub zamknąć pozycje Klienta i zażądać korekty wykonanych transakcji.

3.12. Wszystkie poziomy cen w terminalu handlowym są ustalane według uznania Firmy. Wszelkie odniesienia Klienta do cen innych systemów handlu lub systemów informatycznych nie będą uwzględniane.

3.13. Operacje transakcyjne z wykorzystaniem dodatkowych funkcji terminalu handlowego klienta, takich jak Trailing Stop lub Doradca Ekspercki, są wykonywane całkowicie na odpowiedzialność klienta, ponieważ zależą one bezpośrednio od terminalu handlowego klienta, a firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Firma zastrzega sobie prawo do wycofania dowolnego lub wszystkich rodzajów istniejących lub wcześniejszych transakcji przeprowadzonych przez Klienta na dowolnym ze swoich rachunków transakcyjnych i rozwiązania Umowy w przypadku, gdy Klient korzysta z dodatkowych funkcji na swoim terminalu handlowym, takich jak Doradca Ekspercki itp., Które mogą powodować manipulacje procesem wykonania instrumentu finansowego, a także wpływać na sprawne działanie platformy transakcyjnej.

3.14. 1 (jeden) standardowy rozmiar partii to jednostka miary określona dla każdego instrumentu finansowego będącego przedmiotem obrotu w elektronicznej platformie obrotu. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji kontraktu w dowolnym momencie, w zależności od sytuacji rynkowej. Klient zgadza się sprawdzić pełną specyfikację instrumentu finansowego przed złożeniem jakiegokolwiek zamówienia. Minimalna wielkość transakcji to 0,01 lotu. Możliwy wybór stopy dźwigni, zawsze w zależności od rodzaju rachunku, wynosi od 1:1 do 400:1 w zależności od rodzaju rachunku i według uznania Spółki. Przy otwarciu rachunku handlowego klienta wskaźnik dźwigni jest ustalany z góry zgodnie z rodzajem rachunku wybranego przez klienta. Klient może poprosić o zastosowanie niższej dźwigni finansowej na swoim rachunku handlowym, kontaktując się ze Firmą. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany dźwigni finansowej konta handlowego według własnego uznania, na określony czas lub na stałe, poprzez poinformowanie klienta w drodze pisemnego powiadomienia wysłanego pocztą zwykłą lub wewnętrzną.

3.15. Poziom stóp swapowych może się różnić wielkością i zmieniać w zależności od poziomu stóp procentowych. Firma zastrzega sobie prawo do codziennej zmiany wartości swapu mającej zastosowanie do Instrumentów Finansowych i poinformowania Klienta za pośrednictwem strony internetowej Firmy w części Specyfikacja umowy. Klient zgadza się sprawdzić pełną specyfikację instrumentu finansowego przed złożeniem jakiegokolwiek zamówienia. Od piątku do poniedziałku swapy są obliczane raz. Od środy do czwartku swapy są obliczane w potrójnym rozmiarze. Firma nie musi informować klienta, a obowiązkiem klienta jest sprawdzenie wartości wymiany.

3.16. Firma ma prawo według własnego uznania zwiększać lub zmniejszać spready na instrumentach finansowych w zależności od warunków rynkowych.

3.17. Firma ma prawo nie zaakceptować handlu wszystkimi dostarczonymi symbolami handlowymi, które zostaną ustalone według własnego uznania, 2 minuty przed i po opublikowaniu krytycznej wiadomości.

4. Deklaracje klienta

4.1. Klient oświadcza, że jego komunikacja z niniejszą Umową nie jest sprzeczna z żadnymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi, które są przeciwko niemu i że jest on zobowiązany do wypełnienia wszelkich obowiązków wynikających z korzystania z systemu. Klient jest jedyną osobą odpowiedzialną za wszystkie transakcje handlowe dokonywane na jego rachunku, w tym za wszystkie wpłaty i wypłaty, i jest on jedyny odpowiedzialny za bezpieczeństwo swojego loginu i hasła.

4.2. Usługi transakcyjne oferowane za pośrednictwem strony internetowej są odpowiednie tylko dla tych, którzy są świadomi ryzyka handlu na rynkach kapitałowych ogólnie, a szczególnie na rynku walutowym. Nieprawidłowe użycie systemów dźwigni finansowej grozi utratą całego kapitału zdeponowanego w krótkim czasie.

4.3. Klient oświadcza, że posiada wiedzę na temat systemu handlowego, w tym otwierania i zamykania transakcji.

4.4. Klientowi, który nie jest zaznajomiony z systemem transakcyjnym, zaleca się, aby nie wchodził w transakcję, chyba że otrzyma wskazówki od przedstawicieli Firmy.

5. Konsultacja i ograniczenie odpowiedzialności

5.1. Na stronie internetowej Firmy ani w żadnym innym źródle nie ma porad dotyczących doradztwa w zakresie handlu walutami lub przeciwko niemu.

5.2. Firma nie oferuje żadnych porad dotyczących podatków.

5.3. Firma nie będzie odpowiedzialna za jakiekolwiek błędy, błędy lub naruszenia dotyczące poniesionych strat lub wydatków, które mogą mieć wpływ na Klienta lub dowolną osobę trzecią w wyniku polegania na informacjach lub korzystania z informacji przekazanych Klientowi przez Firmę lub przez jakąkolwiek inną osobę.

6. Ograniczenie strat

6.1. Zlecenie stosowane w celu ograniczenia straty jest zleceniem stop-loss i jest rozwiązaniem do zawieszenia transakcji, która powoduje utratę wartości kapitału własnego Klienta. Firma zaleca stosowanie tego zamówienia w celu uzyskania kontroli nad potencjalną utratą każdej transakcji. Jak pokazano wyraźnie w niektórych warunkach rynkowych, nie ma pewności, że ograniczenie zlecenia stop-loss będzie realizowane z żądaną stopą lub wcale.

6.2. Maksymalna strata klienta nie przekroczy środków na jego rachunku.

6.3. Firma ma jasne wytyczne dotyczące wymagań dotyczących depozytu zabezpieczającego:

  • 6.3.1. Klient musi mieć wystarczający margines, który należy utrzymać, aby otworzyć lub zamknąć pozycję; Firma ma prawo zamknąć każdą transakcję, gdy nie zostaną spełnione wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego.
  • 6.3.2. Firma ma możliwość zmiany dowolnego wymaganego depozytu zabezpieczającego według własnego wyboru.

7. Raporty

7.1. Klient może w dowolnym momencie przeglądać raporty dotyczące jego bieżącego handlu poprzez połączenie z platformą transakcyjną.

7.2. Firma nie wysyła drukowanych raportów do swoich klientów. Na żądanie klienta zostanie wydany raport o bieżących transakcjach i status finansowy jego konta; żądanie to można złożyć cyfrowo.

8. Odpowiedzialność

8.1. Wszystkie transakcje podejmowane przez klientów są na własną odpowiedzialność. Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, wyniki, bana, straty lub długi, które mogą wystąpić wobec Klienta bezpośrednio lub pośrednio na podstawie niniejszej Umowy.

8.2. Klient oświadcza, że wiadomo mu, że handel parami walutowymi i innymi instrumentami finansowymi jest transakcjami wysokiego ryzyka. Wysoka dźwignia może szybko wpłynąć na wynik transakcji.

8.3. Klient oświadcza, że przeczytał i zrozumiał wszystkie szczegóły załączone do niniejszej Umowy.

9. Księgowość i płatności

9.1. Kwoty wszelkich wpłat lub wypłat będą podawane jako transakcja Saldo w historii rachunku.

9.2. Płatności będą dostarczane do klienta na żądanie, co jest zgodne ze szczegółami i warunkami niniejszej umowy.

9.3. Klient oświadcza i potwierdza, że Firma może odliczyć ze swojego rachunku wszystkie podatki lub opłaty, w tym opłaty źródłowe, które są należne zgodnie z przepisami, i nie będzie miał żadnych roszczeń wobec Spółki.

9.4. Wszyscy klienci korzystający z transakcji kartą kredytową mają limit do 1 karty na konto, 10 transakcji na kartę z maksymalną kwotą 10000$ na kartę.

10. Konto partnerów

10.1. Jeśli chodzi o konto wielu właścicieli, zgodnie z pełnomocnictwem stosowanym przez Firmę wszyscy właściciele ponoszą odpowiedzialność za swoje konto. Każde powiadomienie przekazane przez Firmę jednemu z właścicieli będzie traktowane jako powiadomienie dla wszystkich właścicieli konta. Wszelkie zamówienia przekazane Firmie przez jednego z właścicieli będą traktowane jako zamówienie przez wszystkich właścicieli jednego konta, jeśli istnieje kilka sekwencji zamówień, ostatnie zamówienie będzie uważane za następne.

11. Wygaśnięcie umowy

11.1. Firma zastępuje wygaśnięcie działania Umowy w dowolnym momencie po powiadomieniu Klienta i jest wykonywana od razu.

11.2. Podczas zamykania lub rozwiązywania Umowy przez którąkolwiek ze stron, Klient lub Firma będą zobowiązani do zamknięcia wszystkich otwartych transakcji natychmiast po rozwiązaniu niniejszej Umowy lub nawet wcześniej, zgodnie z wymogami Firmy.

11.3. Począwszy od daty rozwiązania Umowy, Klient nie może lub nie może otwierać nowych transakcji lub wykonywać zleceń finansowych bez zgody Firmy.

12. Ogólne

12.1. Niniejsza Umowa i jej załącznik do harmonogramu zastępują wszelką komunikację między stronami.

12.2. Nie będzie daty wygaśnięcia ani anulowania jakichkolwiek zmian w niniejszej Umowie, które nastąpią, o ile nie będzie między stronami pisemnego pieczęci.

12.3. Klient nie jest uprawniony do przekazania lub usunięcia niniejszej Umowy, w tym polecenia zapłaty lub kredytu na rzecz osoby trzeciej.

12.4. Wprowadzenie niniejszej umowy jest jej integralną częścią.

12.5. Umowa jest napisana w paragrafach, a tytuły i podtytuły mają na celu oferowanie możliwości czytania i nie wolno jej używać z powodów związanych z komentarzami.

12.6. Niniejsza Umowa dotyczy tylko osób dorosłych w wieku 18+ lat.

12.7. Klient musi zatwierdzić otrzymywanie wiadomości i ogłoszeń, w tym materiałów reklamowych, od Spółki dotyczących komunikacji wysyłanej do Firmy.

12.8. Diagramy pokazane w książkach firmy są uważane za prawidłowe i potwierdzają wszystko, co jest w nich zawarte.

13. Warunki premiowe

13.1. Niniejsze warunki mają zastosowanie do wszystkich promocji premiowych nawiązywanych do lub wymienianych na im-sb.com, witrynach powiązanych lub dystrybuowanych w dowolnej formie komunikacji elektronicznej.

13.2. Premia zostanie zastosowana tylko do jednego konta i nie będzie można go przenosić między kontami.

13.3. Klient musi handlować minimalnym wolumenem obrotu kwotą bonusu podzieloną przez 4 (cztery), aby wypłacić środki bonusowe.

13.4. Jeśli wymóg nie zostanie spełniony w ciągu 60 dni (44 dni rynkowych) od daty wpłaty, kwota premii zostanie wypłacona z konta klienta. Jeśli spowoduje to wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego, Firma będzie czekać na klienta, aby albo zdeponował dodatkowe środki, albo zamknął wszystkie swoje pozycje.

13.5. Na przykład: jeśli konto jest zasilone kwotą 1000$ i otrzymało premię w wysokości 200$, należy wykonać wolumen obrotu 50 lotami (200/4), aby wypłacić fundusze bonusowe i zyski.

13.6. Depozyty premiowe nie podlegają proporcjonalnej ocenie i muszą zostać spełnione wymagania dotyczące wolumenu obrotu, aby zrealizować całą kwotę premii i zysków zaksięgowanych przed kwalifikowaniem się do wypłaty. Na przykład, jeśli otrzymałeś premię w wysokości 200$ przy depozycie w wysokości 1000$, musisz zhandlować w sumie 50 standardowych lotów, aby wymienić kwotę premii.

13.7. Premię i zyski można wypłacić dopiero po spełnieniu określonych powyżej minimalnych wymagań handlowych. Akceptując bonus od depozytu, Klienci NIE mogą wycofać funduszy z zysków handlowych w żadnym momencie, ani funduszy bonusowych, które otrzymali, dopóki nie zostaną spełnione minimalne wymagania handlowe. Klient może również wycofać środki, które zdeponował w dowolnym momencie, ale nie środki z zysku handlowego i bonus, dopóki nie zostaną spełnione minimalne wymagania handlowe.

13.8. Akceptując premię od depozytu, klienci zgadzają się na te warunki. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany warunków polityki premiowej w dowolnym momencie. Uprzednie powiadomienie zostanie przekazane Klientom poprzez zamieszczenie na stronie internetowej lub e-mailem. Firma nie ponosi odpowiedzialności za brak regularnego sprawdzania i potwierdzania opublikowanych warunków przez klienta.

13.9. Wolumen obrotu będzie obliczany tylko na produktach walutowych.

13.10. Wszystkie otrzymane bonusy otrzymają dźwignię nie więcej niż 100:1 na rachunkach handlowych.

14. Polityka wypłat

Dział finansowy Firmy nadzoruje każde przesłane żądanie wypłaty. Będziemy przetwarzać wypłaty w ciągu pierwszych 30 dni od otwarcia konta, chociaż specjalne prośby mogą zostać uwzględnione. Prosimy o wysłanie e-maila na [email protected] z takimi żądaniami.

Dokumentację zgodności (kopia paszportu, ważny rachunek za media, a w niektórych przypadkach kopię karty kredytowej użytej do dokonania depozytów). Minimalna kwota wypłaty wynosi 50$ kartą kredytową lub jej ekwiwalentem w wybranej walucie fiducjarnej. Wypłata kartą kredytową jest bezpłatna.

15. Polityka Zwrotów

Po przesłaniu żądania zwrotu, firmie może zająć do 3 dni roboczych przetworzenie żądania. Po zatwierdzeniu wniosku konieczne może być odczekanie dodatkowych 5-7 dni przed wyświetleniem środków na koncie, w zależności od banku, z którym pracuje klient.

Uwaga: W przypadku, gdy Klient otrzymał premię kredytową i chce dokonać jakiejkolwiek wypłaty, Klient musi najpierw handlować określoną wielkością zgodnie z wymogami "Premii" (patrz punkt 12 powyżej). Jeśli klient nie dokonał transakcji przy wymaganym wolumenie, jego wycofanie może zostać anulowane.

Spory i reklamacje

W przypadku wszelkich sporów lub reklamacji możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem naszych usług czatowych, poczty elektronicznej ([email protected]) lub telefonicznie. Spór rozpatrzymy w ciągu 48 godzin.

Polityka KYC - Know Your Customer (Znaj Swojego Konsumenta)

Wiedz, że polityka klienta nabiera ostatnio coraz większego znaczenia na całym świecie, szczególnie wśród banków i innych instytucji finansowych, w celu zapobiegania kradzieży tożsamości, praniu pieniędzy, oszustwom finansowym i działalności terrorystycznej.

Firma prowadzi politykę oszustw zero tolerancji i podejmuje wszelkie możliwe środki, aby temu zapobiec. Wszelkie nieuczciwe działania zostaną udokumentowane, a wszystkie powiązane z nimi konta zostaną natychmiast zamknięte. Wszystkie środki na tych kontach przepadną.

Zapobieganie:

Firma dąży do zapewnienia integralności wszelkich poufnych danych, które pozyskuje, takich jak informacje o koncie i dokonywane transakcje, przy użyciu różnych środków bezpieczeństwa i kontroli oszustw. Zabezpieczenie transakcji elektronicznych wymaga od nas dostarczenia określonych danych, w tym preferowanej metody wpłaty.

Podczas deponowania środków potrzebujemy następujących dokumentów:

  • Kopia ważnego paszportu ze stroną z podpisem
  • Kopie kart kredytowych użytych do dokonania wpłaty (widoczna jest pierwsza strona z pierwszymi 6 cyframi, ostatnie 4 cyfry i data ważności, widoczna marka karty oraz tylna strona z CVV)
  • Kopia ostatniego rachunku za media na twoje nazwisko i adres
  • Jeśli masz jakieś pytania, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta: [email protected].

Kiedy muszę dostarczyć te dokumenty?

Jesteśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie czasu na dostarczenie nam wszystkich niezbędnych dokumentów tak szybko, jak to możliwe, aby uniknąć opóźnień w przetwarzaniu transakcji. Wymagamy otrzymania wszystkich niezbędnych dokumentów przed dokonaniem jakichkolwiek transakcji gotówkowych na twoją korzyść.

Niektóre okoliczności mogą wymagać od nas zażądania tych dokumentów przed zezwoleniem na jakiekolwiek inne działania na koncie, takie jak depozyty lub transakcje.

Pamiętaj, że jeśli nie otrzymamy wymaganych dokumentów, twoje oczekujące wypłaty zostaną anulowane i zwrócone na twoje konto handlowe. Powiadomimy Cię o takim zdarzeniu za pośrednictwem naszego systemu.

Jak mogę przesłać te dokumenty?

Zeskanuj dokumenty lub zrób wysokiej jakości zdjęcie z aparatu cyfrowego, zapisz obrazy w formacie JPEG, a następnie prześlij dokumenty przez obszar klienta na stronie internetowej lub alternatywnie wyślij je pocztą e-mail do [email protected].

Skąd mam wiedzieć, że moje dokumenty są bezpieczne?

Firma dba o bezpieczeństwo dokumentacji o najwyższym priorytecie i traktuje wszystkie otrzymane dokumenty z najwyższym szacunkiem i poufnością. Wszystkie pliki, które otrzymujemy, są w pełni chronione przy użyciu najwyższego możliwego poziomu szyfrowania na każdym etapie procesu sprawdzania.

Dziękujemy za współpracę, która pomaga nam uczynić Firmę bezpieczniejszym miejscem do handlu.

Ostrzeżenie o arbitrażu

Niedozwolona jest strategia handlowa na rynku Forex polegająca na zlokalizowaniu nieprawidłowo wycenionej pary walutowej oraz zakupie lub sprzedaży za inną parę walutową w celu uzyskania zyskownego i wolnego od ryzyka handlu dzięki wykorzystaniu "dziur" w technologii WebTrader.

Ponadto nadużycia i/lub arbitraż przy użyciu premii Firmy lub kont bez swapów są surowo zabronione. Każdy przedsiębiorca, który podejrzewa, że wykonuje arbitraż, przyjmuje do wiadomości, że Firma może usunąć takie nielegalnie osiągnięte zyski ze swojego rachunku handlowego, a Klient nie będzie miał prawa się sprzeciwić.

Ta witryna internetowa nosi nazwę International Market Service Board. Działa na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

INFORMACJE I OSTRZEŻENIE O WYSOKIM RYZYKU: Handel walutami (FX) i metale szlachetne niesie ze sobą wysoki poziom ryzyka, który może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Dźwignia stwarza dodatkowe ryzyko i ryzyko strat. Zanim zdecydujesz się na handel, dokładnie rozważ swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia i tolerancję ryzyka.

ZASTRZEŻENIA PRAWNE: Handel na rynku Forex wiąże się ze znacznym ryzyko i nie jest odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Należy wziąć pod uwagę możliwość znacznych strat. Dlatego ważne jest, aby zrozumieć ewentualne konsekwencje inwestowania. Handlowcy muszą dopasować swój potencjalny dochód do odpowiedniego ryzyka i odpowiednio postępować.