Ostrzezenia o ryzyku

1. Wstęp

Ta strona jest własnością International Market Service Board (zwanego dalej "Firmą"). Firma działa pod marką International Market Service Board zgodnie z przepisami .

2. Ostrzeżenia o Ryzyku

Klient nie powinien angażować się w żadną inwestycję bezpośrednio lub pośrednio w Instrumenty finansowe, chyba że zna i rozumie ryzyko związane z każdym z Instrumentów Finansowych oferowanych przez Firmę. Przed złożeniem wniosku o rachunek klient powinien dokładnie rozważyć, czy inwestycja w konkretny instrument finansowy jest dla niego odpowiednia w świetle jego okoliczności i zasobów finansowych. Jeśli klient nie rozumie związanego z tym ryzyka, powinien zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego. Jeśli klient nadal nie rozumie ryzyka związanego z handlem instrumentami finansowymi, nie powinien w ogóle handlować.

3. Ogólne zagrożenia i uznania

Klient jest ostrzegany o następujących zagrożeniach (nie wyczerpujących):

 • Firma nie gwarantuje i nie może zagwarantować, że pieniądze zdeponowane na jego koncie klienta w celach handlowych nie zostaną utracone w wyniku jego transakcji.
 • Klient powinien przyjąć do wiadomości, że niezależnie od jakichkolwiek informacji, które mogą być oferowane przez Firmę, wartość każdej inwestycji w Instrumenty Finansowe może wahać się w dół lub w górę, a jest nawet prawdopodobne, że inwestycja może nie mieć żadnej wartości.
 • Klient powinien przyjąć do wiadomości, że ponosi duże ryzyko poniesienia strat i szkód w wyniku zakupu i/lub sprzedaży dowolnego Instrumentu Finansowego oraz przyjmuje do wiadomości, że jest skłonny podjąć to ryzyko.
 • Informacje na temat poprzednich wyników Instrumentu Finansowego nie gwarantują jego obecnego i/lub przyszłych wyników. Wykorzystanie danych historycznych nie stanowi wiążącej ani bezpiecznej prognozy dotyczącej przyszłych wyników instrumentów finansowych, do których odnoszą się wspomniane informacje.
 • Klient jest informowany, że transakcje zawierane za pośrednictwem usług transakcyjnych Firmy mogą mieć charakter spekulacyjny. Duże straty mogą wystąpić w krótkim czasie i mogą być równe sumie środków zdeponowanych w Firmie.
 • Niektóre instrumenty finansowe mogą nie stać się natychmiast płynne, np. W wyniku zmniejszonego popytu, a klient może nie być w stanie ich sprzedać lub łatwo uzyskać informacji na temat wartości tych instrumentów finansowych lub zakresu związanego z nimi ryzyka.
 • Gdy instrument finansowy jest przedmiotem obrotu w walucie innej niż waluta kraju zamieszkania klienta, wszelkie zmiany kursów walutowych mogą mieć negatywny wpływ na jego wartość, cenę i wyniki.
 • Instrument finansowy na rynkach zagranicznych może wiązać się z ryzykiem innym niż zwykłe ryzyko rynków w kraju zamieszkania klienta. W niektórych przypadkach ryzyko to może być większe.
 • Na perspektywę zysku lub straty z transakcji na rynkach zagranicznych wpływają również wahania kursów walut.
 • Pochodny instrument finansowy (tj. Opcja, transakcja future, transakcja forward, swap, kontrakt różnicowy) może być niedostarczoną transakcją kasową umożliwiającą osiąganie zysków ze zmian kursów walut, towarów, indeksów giełdowych lub cen akcji zwanych instrumentem bazowym.
 • Na wartość pochodnego instrumentu finansowego może bezpośrednio wpływać cena papieru wartościowego lub dowolnego innego instrumentu bazowego, który jest przedmiotem przejęcia.
 • Klient nie może kupować pochodnego instrumentu finansowego, chyba że jest skłonny podjąć ryzyko utraty całkowicie wszystkich zainwestowanych pieniędzy, a także wszelkich dodatkowych prowizji i innych poniesionych wydatków.
 • W pewnych warunkach rynkowych (na przykład, ale nie wyłącznie, w następujących sytuacjach: siła wyższa, awaria techniczna, awaria sieci komunikacyjnej, niska płynność lub brak płynności, wiadomości lub ogłoszenia rynkowe itp.), wykonanie zamówienia może być trudne, lub nawet nie możliwe.
 • Składanie zleceń Stop-Loss służy ograniczeniu strat. Jednak w pewnych warunkach rynkowych realizacja zlecenia Stop-Loss może być gorsza niż jego cena, a zrealizowane straty mogą być większe niż oczekiwano.
 • Jeżeli kapitał własny klienta jest niewystarczający do utrzymania bieżących pozycji otwartych, klient może zostać wezwany do zdeponowania dodatkowych środków w krótkim terminie lub zmniejszenia ekspozycji. Niezastosowanie się do tego w wymaganym czasie może skutkować likwidacją pozycji ze stratą i będzie odpowiedzialny za powstały deficyt.
 • Zwraca się uwagę klienta na waluty będące przedmiotem handlu tak nieregularnie lub rzadko, że nie można mieć pewności, że cena będzie zawsze podawana lub że może być trudno przeprowadzić transakcje po cenie, która może być podana z powodu braku kontrahenta.
 • Handel online, bez względu na to, jak wygodny lub wydajny, niekoniecznie zmniejsza ryzyko związane z handlem walutami.
 • Istnieje ryzyko, że obrót instrumentami finansowymi przez klienta może podlegać lub podlegać podatkowi i/lub innym cłom, na przykład z powodu zmian w ustawodawstwie lub jego osobistej sytuacji. Firma nie gwarantuje, że nie będzie należny podatek i/lub inna opłata skarbowa. Klient powinien ponosić odpowiedzialność za wszelkie podatki i/lub wszelkie inne opłaty, które mogą powstać w związku z jego transakcjami.
 • Zanim klient zacznie handlować, powinien uzyskać szczegółowe informacje na temat wszystkich prowizji i innych opłat, za które klient będzie odpowiedzialny. Jeśli jakiekolwiek opłaty nie są wyrażone w kategoriach pieniężnych (ale na przykład jako spread transakcyjny), Klient powinien poprosić o pisemne wyjaśnienie, w tym odpowiednie przykłady, w celu ustalenia, co takie opłaty mogą oznaczać w określonych kategoriach pieniężnych.
 • Firma nie będzie udzielać klientowi porad inwestycyjnych związanych z inwestycjami lub możliwymi transakcjami inwestycyjnymi ani nie będzie wydawać żadnych rekomendacji inwestycyjnych.
 • Mogą wystąpić sytuacje, ruchy i/lub warunki występujące w weekend, na początku tygodnia lub w ciągu dnia po publikacji istotnych danych makroekonomicznych, wiadomości ekonomicznych lub politycznych, które otwierają rynki walutowe przy poziomach cen znacznie różniących się z poprzednich cen. W takim przypadku istnieje znaczące ryzyko, że zlecenia wydane w celu ochrony otwartych pozycji i otwartych nowych pozycji mogą zostać wykonane po cenach znacznie różniących się od wyznaczonych.

4. Ryzyko Stron Trzecich

4.1. Firma może być zobowiązana do przechowywania twoich pieniędzy na koncie oddzielonym od innych klientów i pieniędzy firmy zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale może to nie zapewnić pełnej ochrony.

4.2. Firma może przekazywać pieniądze otrzymane od Klienta stronie trzeciej (np. Bankowi) w celu zatrzymania lub kontroli w celu przeprowadzenia Transakcji za pośrednictwem tej osoby lub z tą osobą lub w celu spełnienia zobowiązania Klienta do zapewnienia zabezpieczenia (np. Wymaganie początkowego depozytu zabezpieczającego) w odniesieniu do transakcji.

Firma nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania stron trzecich, którym przekaże pieniądze otrzymane od Klienta.

4.3. Osoba trzecia, której Firma przekaże pieniądze, może przechowywać ją na koncie zbiorczym i może nie być możliwe oddzielenie jej od pieniędzy Klienta lub pieniędzy osoby trzeciej. W przypadku niewypłacalności lub innego analogicznego postępowania w stosunku do tej strony trzeciej Firma może mieć niezabezpieczone roszczenie wobec strony trzeciej w imieniu Klienta, a Klient będzie narażony na ryzyko, że pieniądze otrzymane przez Firma od strony trzeciej są niewystarczające do zaspokojenia roszczeń Klienta roszczeniami dotyczącymi odpowiedniego rachunku. Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wynikające z tego straty.

4.4. Firmy, banki lub broker, z którymi Firma może zawierać transakcje, mogą mieć interesy sprzeczne z interesami klienta.

4.5. Niewypłacalność Firmy lub banku lub brokera wykorzystywanego przez Firmę do przeprowadzania transakcji może doprowadzić do zamknięcia pozycji klienta wbrew twoim życzeniom.

5. Ryzyka Platformy Transakcyjnej

5.1. Klienci, którzy podejmują transakcje w elektronicznym systemie transakcyjnym, będą narażeni na ryzyko związane z systemem, w tym awarie sprzętu i oprogramowania (Internet/Serwery). Skutkiem awarii systemu może być to, że zamówienie albo nie jest wykonywane zgodnie z instrukcjami, które jest dla niego przewidziane, albo nie jest wcale wykonywane. Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku takiej awarii. Korzystanie z połączeń bezprzewodowych lub połączeń dial-up lub dowolnych innych rodzajów niestabilnego połączenia po stronie klienta może powodować słabą lub przerywaną łączność lub brak siły sygnału, powodując opóźnienia w transmisji danych między klientem a firmą podczas korzystania elektroniczna platforma transakcyjna Firmy. Takie opóźnienia lub zakłócenia mogą spowodować, że Klient wyśle do Firmy nieaktualne "Zamówienia rynkowe". W takich okolicznościach Firma zaktualizuje cenę i zrealizuje zamówienie w najlepszej dostępnej "cenie rynkowej".

5.2. Klient przyjmuje do wiadomości, że tylko jedna Instrukcja może znajdować się w kolejce jednocześnie. Po wysłaniu przez Klienta Instrukcji wszelkie dalsze Instrukcje wysłane przez Klienta są ignorowane, a komunikat "zamówienie jest zablokowane" pojawia się do momentu wykonania pierwszej Instrukcji.

5.3. Klient przyjmuje do wiadomości, że jedynym wiarygodnym źródłem informacji o przepływach kwotowań jest baza Cytatów na żywo z Serwera. Baza ofert w terminalu klienta nie jest wiarygodnym źródłem informacji o przepływie ofert, ponieważ połączenie między terminalem klienta a serwerem może w pewnym momencie zostać zakłócone, a niektóre oferty mogą po prostu nie dotrzeć do terminalu klienta.

5.4. Klient przyjmuje do wiadomości, że po zamknięciu lub realizacji Zamówienia nie można go anulować ani modyfikować.

5.5. Klient może stracić wszystkie kwoty, które zdeponował w Firmie jako depozyt zabezpieczający. Składanie niektórych zleceń dostępnych na platformie transakcyjnej (np. "stop-loss" lub "limit"), które mają na celu ograniczenie strat do określonych kwot, nie zawsze może być skuteczne, ponieważ warunki rynkowe lub ograniczenia technologiczne mogą uniemożliwić wykonanie takich zleceń. Należy również pamiętać, że w przypadku wszystkich zamówień (w tym gwarantowanych zamówień stop-loss) możesz ponieść stratę (którą twoje zamówienie ma ograniczyć) w krótkim czasie. W innych przypadkach realizacja zleceń Stop-Loss może być gorsza niż ustalona cena, a zrealizowane straty mogą być większe niż oczekiwano.

5.6. Klienci mogą korzystać z funkcji Anuluj, gdy handluje do 25% z ostatnich 30 transakcji. Jeśli ta szybkość zostanie przekroczona, system automatycznie wyłączy wyskakujące okno Zatwierdź/Anuluj.

6. Ryzyka Techniczne

6.1. Klient, a nie Firma, będzie odpowiedzialny za ryzyko strat finansowych spowodowanych awarią, awarią, przerwą, odłączeniem lub złośliwym działaniem informacji, komunikacji, energii elektrycznej, elektroniki lub innych systemów.

6.2. Firma nie ponosi odpowiedzialności, jeśli upoważnione osoby trzecie mają dostęp do informacji, w tym adresów elektronicznych, komunikacji elektronicznej i danych osobowych, danych dostępu, gdy powyższe dane są przesyłane między Firmą lub dowolną inną stroną, za pomocą Internetu lub innych środków komunikacji sieciowej, telefon lub inne środki elektroniczne.

6.3. Klient przyjmuje do wiadomości, że niezaszyfrowane informacje przesyłane pocztą elektroniczną nie są chronione przed nieautoryzowanym dostępem.

6.4. W czasach nadmiernego przepływu transakcji klient może mieć trudności z połączeniem się przez telefon lub platformy/systemy transakcyjne firmy, szczególnie na szybkim rynku (na przykład, gdy uwalniane są kluczowe wskaźniki makroekonomiczne).

6.5. Klient przyjmuje do wiadomości, że Internet może podlegać zdarzeniom, które mogą wpłynąć na jego dostęp do strony internetowej Spółki i/lub platform/systemów handlowych Firmy, w tym między innymi przerwy lub przerwy w transmisji, awarie oprogramowania i sprzętu, rozłączenie z Internetem, awarie publicznej sieci elektrycznej lub ataki hakerów. Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty wynikające z takich zdarzeń, na które nie ma ona wpływu, ani za jakiekolwiek inne straty, koszty, zobowiązania lub wydatki (w tym między innymi utratę zysków), które mogą wynikać z niemożności dostępu Klienta Witryna firmy i/lub system transakcyjny lub opóźnienie lub niepowodzenie w wysyłaniu zleceń lub transakcji.

6.6. Klient jest ostrzegany, że handlując platformą elektroniczną, przyjmuje na siebie ryzyko strat finansowych, które mogą wynikać między innymi z:

 • Awaria urządzeń klienta, oprogramowania i niska jakość połączenia.
 • Awaria, problemy w działaniu lub nieprawidłowe użycie sprzętu lub oprogramowania Firmy lub Klienta.
 • Niewłaściwa praca urządzeń Klienta.
 • Niewłaściwe ustawienie terminala klienta.
 • Opóźnione aktualizacje terminala klienta.

6.7. W związku z korzystaniem ze sprzętu komputerowego oraz sieci danych i komunikacji głosowej Klient ponosi następujące ryzyka, między innymi w takich przypadkach, w których Firma nie ponosi odpowiedzialności za wynikłe z tego straty:

 • Przerwa w zasilaniu sprzętu po stronie klienta lub dostawcy lub operatora komunikacji (w tym komunikacji głosowej), który obsługuje klienta.
 • Fizyczne uszkodzenie (lub zniszczenie) kanałów komunikacji wykorzystywanych do łączenia klienta i dostawcy (operatora komunikacji) z serwerem handlowym lub informacyjnym klienta.
 • Awaria (niedopuszczalnie niska jakość) komunikacji za pośrednictwem kanałów używanych przez klienta lub kanałów używanych przez dostawcę lub operatora komunikacji (w tym komunikacji głosowej), z których korzysta klient.
 • Niepoprawne lub niespójne z ustawieniami wymagań terminalu klienta.
 • Nieterminowa aktualizacja terminala klienta.
 • Podczas przeprowadzania transakcji za pośrednictwem komunikacji głosowej telefonicznej (stacjonarnej lub komórkowej), klient ryzykuje problematyczne wybieranie numeru, gdy próbuje skontaktować się z pracownikiem działu obsługi brokera Firmy z powodu problemów z jakością komunikacji i obciążeniem kanału komunikacyjnego.
 • Korzystanie z kanałów komunikacji, sprzętu i oprogramowania generuje ryzyko, że Klient nie odbierze wiadomości (w tym wiadomości tekstowych) od firmy.
 • Przeciążenie połączenia może utrudniać handel przez telefon.
 • Wadliwe działanie lub brak działania systemu transakcyjnego (platformy), który obejmuje również terminal klienta.
 • Awaria (niedopuszczalnie niska jakość) komunikacji za pośrednictwem kanałów wykorzystywanych przez Firmę, w szczególności fizyczne uszkodzenie (zniszczenie) kanałów komunikacji przez osoby trzecie.

7. Ryzyko szczególnie związane z transakcjami na instrumentach finansowych

7.1. Inwestowanie w niektóre instrumenty finansowe wymaga użycia "dźwigni finansowej". Rozważając, czy zaangażować się w tę formę inwestycji, klient powinien mieć świadomość, że wysoki stopień „dźwigni finansowej” jest szczególną cechą pochodnych instrumentów finansowych.

Wynika to z systemu marży stosowanego do takich transakcji, które generalnie wiążą się ze stosunkowo skromnym depozytem lub marżą pod względem ogólnej wartości kontraktu, tak że stosunkowo niewielki ruch na rynku bazowym może mieć nieproporcjonalnie dramatyczny wpływ na handel klienta. Jeśli ruch na rynku bazowym jest na korzyść klienta, klient może osiągnąć dobry zysk, ale równie niewielki niekorzystny ruch na rynku może nie tylko szybko spowodować utratę całego depozytu klientów, ale może również narazić klienta na znaczną dodatkowa strata.

W odniesieniu do transakcji pochodnymi instrumentami finansowymi pochodnymi instrumentami finansowymi są niedostarczalne transakcje kasowe dające możliwość uzyskania zysków lub strat na zmianach kursów walut, towarów, indeksów giełdowych lub cen akcji zwanych instrumentami bazowymi. Klient nie może kupować pochodnych instrumentów finansowych, chyba że jest gotów podjąć ryzyko utraty całkowicie wszystkich zainwestowanych pieniędzy, a także wszelkich dodatkowych prowizji i innych poniesionych wydatków.

7.2. Transakcje nie mogą być przeprowadzane na uznanej lub wyznaczonej giełdzie inwestycyjnej, w związku z czym mogą narazić klienta na wyższe ryzyko niż transakcje giełdowe. Warunki i zasady handlu mogą być ustalane wyłącznie przez Miejsce Wykonania. Klient może być w stanie zamknąć otwartą pozycję dowolnego kontraktu tylko w godzinach otwarcia miejsca realizacji. Klient może również być zmuszony do zamknięcia dowolnej pozycji u tego samego kontrahenta, z którym pierwotnie został zawarty. W odniesieniu do transakcji instrumentami finansowymi z Firmą, Firma stosuje platformę transakcyjną do transakcji instrumentami finansowymi, która nie mieści się w definicji znanej giełdy ani wielostronnego systemu obrotu.

Niniejsze zawiadomienie nie może i nie ujawnia ani nie wyjaśnia wszystkich ryzyk i innych istotnych aspektów związanych z obsługą wszystkich instrumentów finansowych i usług inwestycyjnych. Niniejsze zawiadomienie ma na celu ogólne wyjaśnienie charakteru ryzyka związanego z transakcjami na instrumentach finansowych w sposób uczciwy i nie wprowadzający w błąd.

Jeśli rozważasz obrót z Firmą pochodnymi instrumentami finansowymi, zapoznaj się z ujawnieniem ryzyka instrumentów finansowych dostępnym na stronie internetowej Firmy.

Ta witryna internetowa nosi nazwę International Market Service Board. Działa na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

INFORMACJE I OSTRZEŻENIE O WYSOKIM RYZYKU: Handel walutami (FX) i metale szlachetne niesie ze sobą wysoki poziom ryzyka, który może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Dźwignia stwarza dodatkowe ryzyko i ryzyko strat. Zanim zdecydujesz się na handel, dokładnie rozważ swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia i tolerancję ryzyka.

ZASTRZEŻENIA PRAWNE: Handel na rynku Forex wiąże się ze znacznym ryzyko i nie jest odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Należy wziąć pod uwagę możliwość znacznych strat. Dlatego ważne jest, aby zrozumieć ewentualne konsekwencje inwestowania. Handlowcy muszą dopasować swój potencjalny dochód do odpowiedniego ryzyka i odpowiednio postępować.